?

Log in

No account? Create an account
kanartist [entries|archive|friends|userinfo]
kanartist

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

эскизы [Sep. 18th, 2013|01:20 am]
kanartist
20130826_105427aa
20130828_061539a
20130830_074056 a
20130909_093312a
20130910_154446 a
20130917_154438a
Link8 comments|Leave a comment

вампиры [Aug. 3rd, 2013|02:15 am]
kanartist
выпвп 222
mjntjnta
Link2 comments|Leave a comment

обложки для книг и наклейка на машину [Aug. 3rd, 2013|02:13 am]
kanartist
4
4aaaa
The Emerald Rider cove small
xoy0k731
Link1 comment|Leave a comment

новый арт [Aug. 3rd, 2013|02:02 am]
kanartist
apok-1
apok-2
ыфмммыфф
ффыы ффф
иыиы 1
Link1 comment|Leave a comment

Концепт арт для сериала [Aug. 3rd, 2013|01:55 am]
kanartist
kokarev anton films (24)
kokarev anton films (25)
kokarev anton films (26)
kokarev anton films (27)
kokarev anton films (28)
Link2 comments|Leave a comment

Тёмный мир-равновесие [Nov. 28th, 2012|08:34 pm]
kanartist
[Tags|]

раскадровка для тизера к фильму "Тёмный мир:равновесие"
http://filmpro.ru/movies/16516179/trailers
http://www.kinonews.ru/trailers4672/

storyboard kokarev anton kanartist teaser
Link9 comments|Leave a comment

The Royal Dragoneers [Nov. 9th, 2012|11:55 pm]
kanartist
сделал новую обложку для книги

Martias dragons2
Link1 comment|Leave a comment

батманюга [Nov. 7th, 2012|05:37 am]
kanartist
BBB a
LinkLeave a comment

(no subject) [Sep. 27th, 2012|08:02 am]
kanartist
новые обложки для книг

small 1

dragons 5
Link4 comments|Leave a comment

воин [Jul. 12th, 2012|05:07 pm]
kanartist
набросок
Link19 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]